យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

ប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមប្លាស្ទិកហាដ - ប្រភេទ