យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

បន្ទះអាលុយមីញ៉ូមជាមួយក្តារបន្ទះ