យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

រន្ធទ្វេរដងឬប្រហោងតែមួយមុំអង្កាញ់