យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

កិត្តិយសនិងរង្វាន់

图片1
图片2
图片3