យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ស្តង់ដារ Octagonlock