យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣

ដង្កៀបអង្កត់ទ្រូងអង្កត់ទ្រូង